Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, GID Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest GID Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: gid@gid.pl.

GID Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@gid.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

W zależności od Państwa relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie:

1. Klienci i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Klienta),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO),
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.
A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem.

Źródło pochodzenia i kategorie danych osobowych *W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa

Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, od Klienta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

2. Kontrahenci, dostawcy i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).,
w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

3. Korespondujący

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja).

Okres przechowywania danych

Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

4. Subskrybenci biuletynu informacyjnego i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

5. Użytkownicy stron internetowych organizacji

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w dalszej części polityki, w celu realizacji umów z klientami sklepu internetowego / świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
- newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
- rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
- przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),
- przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),
- wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,
- dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.
W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania ze sklepu internetowego), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest [podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną]. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

UWAGA: Występują także sytuacje, w których nasza organizacja jest podmiotem przetwarzającym dane, a Administratorem – podmiot, w imieniu którego przetwarzamy dane. W razie występowania takiej sytuacji, informacje o przetwarzaniu, otrzymacie Państwo od tego Administratora.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu umożliwenia Użytkownikom sprawnego korzystania z Serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz utrzymać sesję Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są przede wszystkim „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz „analityczne” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia Administratorowi poprawianie działania Serwisu.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Używane pliki cookie
Nazwa Operator Czas przechowywania danych zbieranych przez pliki cookie
_ga gid.pl 2 lata
_gid gid.pl 24 godziny
NID google.com 6 miesięcy
__Secure-3PAPISID google.com 2 lata
__Secure-3PSID google.com 2 lata
__Secure-3PSIDCC google.com 1 rok
Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, GID Sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
- podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
- użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,
- firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
- firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
- klientom organizacji – jeśli jest to niezbędne do ich obsługi,
- bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
- firmom świadczącym usługi: ochroniarskie, kontroli dostępu i monitorujące wykorzystanie narzędzi pracy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
- przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym oświadczeniu.